VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi účastníkom/študentom (ďalej len "Študentom") a školiteľom –- Mgr. Martina Sabuchová – Vzdelávacie centrum JOY (ďalej len "Vzdelávateľ") v oblasti výučby cudzieho jazyka (ďalej len "služba").

 2. Študent podpísaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi bez výhrad  súhlasí. Na tieto VOP je Študent pred podpísaním prihlášky Vzdelávateľom dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa  s nimi pozorne oboznámiť.

 3. Vzdelávateľom je Vzdelávacie centrum JOY, IČO: 50 607 545, so sídlom: Plavisko 2037/69, 034 01 Ružomberok, poskytujúce služby v oblasti jazykového vzdelávania. Cieľom Vzdelávateľa je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

 4. Študentom je fyzická osoba, ktorá má záujem o jazykové vzdelávanie formou kurzov v počte a rozsahu, ktorý si sama zvolí v záväznej prihláške.

 5. Registračná prihláška je záväzný prejav vôle študenta zúčastniť sa jazykového kurzu, za ktorý je povinný zaplatiť sumu podľa platného cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Zmluvný vzťah medzi Vzdelávateľom a Študentom vzniká na základe vyplnenej registračnej prihlášky na jazykový kurz. Na základe registračnej prihlášky vzniká Študentovi nárok na účasť v jazykovom kurze Vzdelávateľa, ktorý sa následne organizuje. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže Študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 1.8 (storno podmienky, poplatky)

 6. Platba za kurz sa uskutočňuje najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Vzdelávateľa alebo úhrada v hotovosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú uchádzači, ktorí zaplatili skôr.

 7. Realizácia platby sa uskutočňuje buď v hotovosti priamo na prevádzke Vzdelávateľa alebo prevodom na účet: SK98 8360 5207 0042 0390 3232, a do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko Študenta. Uhrádzanie formou splátok je vylúčené.

 8. Storno podmienky, poplatky sa správajú nasledovne: stornovanie kurzu do začiatku kurzu sa účtujem storno poplatkom vo výške 10% z ceny kurzu, stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby sa účtuje storno poplatkom v plnej výške ceny kurzu.

 9. Zmluvná sankcia za omeškanie je vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania odo dňa kedy mala byť uhradená platba.

II. ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE/RE-PAS/KOMPAS+- OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV KURZU CEZ ÚRAD PRÁCE

 1. Pre Študentov, ktorým bola schválená požiadavka na rekvalifikáciu, vydaný RE-PAS na kurz,a ktorým kurz preplatí príslušný úrad práce, platia nasledovné podmienky, ktoré sa môžu odlišovať od podmienok uvedených v týchto VOP, ktoré platia pre účastníkov, ktorí si kurz budú platiť z vlastných finančných prostriedkov.

 2. Porušenie podmienok zo strany študenta prihláseného na kurz cez projekt ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE, RE-PAS, KOMPAS+ formou: kedy si študent nepodá na príslušný úrad práce žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu (či už po absolvovaní časti alebo celého kurzu) riadne, vrátane povinných príloh a včas, alebo nedodrží podmienky kurzu alebo zmluvné podmienky uvedené v dohode o úhrade nákladov na rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu alebo všeobecné podmienky kurzu a pokyny Vzdelávateľa, alebo neukončí rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu úspešným zložením ani opakovanej skúšky, ak je skúška podmienkou úspešného ukončenia rekvalifikácie/požadovanej kompetencie alebo nastane akýkoľvek iný dôvod na strane Študenta, ktorý bude mať za následok, že úrad práce neuhradí Študentovi na účet Vzdelávateľa príspevok na rekvalifikáciu, je Študent povinný zaplatiť Vzdelávateľovi cenu kurzu zo svojich finančných prostriedkov v plnej výške na základe výzvy Vzdelávateľa. V prípade, že príslušný úrad práce uhradí na účet Vzdelávateľa iba časť príspevku na rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu a to z akéhokoľvek dôvodu (napr. aj odôvodnená neúčasť na kurze, predčasné ukončenie kurzu v dôsledku PN, nájdenia si práce a pod.), je Študent povinný zaplatiť Vzdelávateľovi sumu, ktorá bude rozdielom medzi cenou kurzu a príspevkom uhradeným príslušným úradom práce Študentovi na účet Vzdelávateľa na základe výzvy Vzdelávateľa.

 3. V prípade vzniku vyššie uvedených nárokov, je Študent povinný zaplatiť ich Vzdelávateľovi najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy. V prípade, ak si Študent nesplní uvedenú povinnosť riadne a včas, vzniká Vzdelávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý mesiac omeškania, týmto nie je dotknutý nárok na úroky z omeškania a náhradu škody.

III. PRÁVA VZDELÁVATEĽA

 1. Vzdelávateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom študentov nižším ako 3 a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.

 2. Vzdelávateľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch spočívajúcu v zmene učebných osnov, zmene miesta konania, zmene učebne, zmene učebného materiálu, zrušení hodiny. V prípade, že dôjde počas trvania kurzu k zníženiu počtu Študentov v kurze pod 3, vyhradzuje si Vzdelávateľ právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti a preradenie Študenta do iného zodpovedajúceho kurzu pri zachovaní počtu Študentov v jednom kurze do 6, prípadne na zmenu počtu vyučovacích hodín.

  1. Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný,

  2. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Vzdelávateľom, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného,

  3. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude toto kurzovné Študentovi vrátené v hotovosti na vyžiadanie alebo na základe požiadavky Študenta prevedené na jeho účet do 14 dní. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Vzdelávateľ poskytol Študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

 3. Zmeškané hodiny- Za neúčasť Študenta na výučbe neposkytuje Vzdelávateľ žiadnu finančnú kompenzáciu. Vymeškané hodiny si Študent po dohode s učiteľom môže nahradiť, pokiaľ svoju neúčasť na hodine oznámi učiteľovi minimálne 24 hodín pred plánovaným konaním hodiny. Pokiaľ Študent ohlási neúčasť na hodine neskôr alebo vôbec, hodina mu prepadá. Na požiadanie Študenta je možné nahradiť si 4 vyučovacie hodiny za jeden kurz. Náhrada musí prebehnúť iba v aktuálnej etape. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako Študent, ktorý o náhradu hodín žiada (ak taká skupina existuje). Vzdelávateľ negarantuje, že umožní náhradu všetkým študentom, ktorí o náhradu požiadajú. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude Študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.

 4. Prázdniny a dni pracovného pokoja - Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin (20.12 - 7.1.) sa nevyučuje. Výučba je možná na základe dohody, dni pracovného pokoja a prázdniny sú zarátané v rozvrhu, t.z. Študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

IV. PRÁVA ŠTUDENTA

 1. Certifikát - Každý študent má po úspešnom absolvovaní nárok na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. Certifikát sa vydáva do 14 dní, alebo certifikát si študent môže vyzdvihnúť osobne.

 2. Sťažnosti - Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť bezodkladne v jazykovej škole, kde sa jeho podanie spíše a jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Vzdelávateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť pri určení, ktorý z prihlásených Študentov sa kurzu zúčastní, majú skôr platiaci Študenti.

 2. Vzdelávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Študentom a zrušiť bez náhrady účasti Študenta v kurze, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných Študentov alebo majetok Vzdelávateľa alebo zdravie vyučujúcich alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

 3.  Študent nemá právo odstúpiť od zmluvy a žiadať o vrátenie poplatku za kurz z dôvodu, že nebol spokojný s lektorom, metodikou výučby a/alebo použitým materiálom.

VI. DOZOR

 1. Orgán dozoru vykonáva: Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p. 29

827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Študent môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje Študenta sú spracovávané podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOU“). Študent berie na vedomie, že Vzdelávateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

 2. Študent berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri vyplnení prihlášky) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Vzdelávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

 3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Vzdelávateľom alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom Študentov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania Slovenskou poštou). V prípade ak bude doručované kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa,  telefón, e-mail).

 4. Osobné údaje bude Vzdelávateľ spracovávať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 5. Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 6. V prípade, ak sa Študent domnieva, že Vzdelávateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Vzdelávateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie.

VIII. ZMENY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 1. Vzdelávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu v týchto VOP. Informácie o zmene budú Študentovi zaslané na e-mail uvedený v prihláške. V prípade, neuvedeného e-mailového kontaktu na uvedenú poštovú adresu.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 01.09.2018 a účinnosť dňom 01.09.2018.